نمایندگی کانن در ایران

 

ایجاد نمایندگی کانن در ایران به بیش از نیم قرن پیش باز میگردد. زمانی که شرکت کانن در ژاپن تصمیم به ایجاد نمایندگی کانن در 48 کشور درجهان گرفت. پس در همین راستا یک نمایندگی فروش و یک نمایندگی خدمات پس از فروش دوربینکانن در ایران قرار داد، تامشتریان هنگامی که از نمایندگی کانن خرید می کنند، دیگر نگران تعمیرات دوربین کانن خود نباشند. احداث نمایندگی  کانندر ایران، باعث افزایش فروش دوربین کانن به میزان چشمگیری در ایران شد و وجودنمایندگی کانن در ایران توانست اعتماد مردم را به کانن جذب کند و محبوبیت دوربینکانن را در میان مردم ایران افزایش دهد، به طوری که طبق آمار گرفته شد در ایران ،دوربین کانن بیشترین فروش را به خود اختصاص داده است...

---
ادامه خبر