آموزش ترکیب تصاویر،گرافیک و تایپوگرافی در طراحی

ترکیب تصاویر،گرافیک و تایپوگرافی می تواند طرح های قابل توجهی را تولید کند.همه این المان ها به علاوه رنگ می توانند در تولید یک طرح موثر باشند.ولی نکته این جاست که از چه رنگی باید استفاده کرد؟چه رنگ هایی را باید با هم استفاده و ترکیب کرد و از چه رنگ هایی نباید استفاده کرد؟طرح شما به چه قالب رنگی احتیاج دارد؟
ادامه خبر