ساندویچ پانل ماموت


ساندویچ پانل ماموت از انواع مختلفی برخوردار است که به صورت مختصر آن را ذکر می کنیم.
ساندویچ پانل دیواری که برای پوشش دیوارها از آن استفاده می شود.
ساندویچ پانل سقفی که به عنوان پوشش سقف ها از آن استفاده می شود.
• ساندویچ پانل اتاق تمیز که برای ساخت ساختمان هایی که در آن ها ورود نداشتن آلاینده ها بسیار پر اهمیت است استفاده می شود و به آن ها کلین روم می گویند.
• ساندویچ پانل سردخانه ای که برای ساخت انواع سردخانه ها از آن ها استفاده می شود و در هزینه های انرژی مصرفی سردخانه ها صرفه جویی می کنند.


---
ادامه خبر